Rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce ogłasza nabór na stanowisko: Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce, 87-875 Topólka 22

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego
Wymiar czasu pracy: pełen etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Planowany termin zatrudnienia: 01.02.2020 r.

3. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:
1. posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego
2. znajomość postępowania administracyjnego dotyczącego świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start i funduszu alimentacyjnego
3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. jest obywatelem polskim,
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
1. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych, a w szczególności:
* ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
* ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
* ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
* ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
* ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych
*ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
* ustawy o ochronie danych osobowych
* ustawy z dnia 25 lutego 1974 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy
* ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
* ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
* ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
* ustawy o samorządzie gminnym,
2. preferowane wykształcenie na kierunku: administracja
3. biegła obsługa komputera
4. znajomość oprogramowania komputerowego do obsługi „Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego, Świadczenia Dobry Start” (Sygnity);
5. posiadanie kursów, szkoleń z zakresu : pomocy państwa w wychowaniu dzieci, KPA, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oprogramowań z zakresu obsługi w/w świadczeń
6. umiejętność pracy w zespole
7. umiejętności komunikacyjne
8. samodzielność, zaangażowanie, obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przyjmowanie wniosków i ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start.
2. Ustalanie dochodu osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla
opiekuna oraz funduszu alimentacyjnego.
3. Udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start.
4. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start.
5. Prowadzenie postępowania w tym administracyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
6. Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start.
7. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.
8. Prowadzenie postępowania dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start, egzekwowanie tychże świadczeń oraz przedkładanie prawomocnej decyzji nakazującej zwrot Głównej Księgowej.
9. Terminowe zgłaszanie Głównej Księgowej Ośrodka osób do ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów.
10. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start, w tym także w formie elektronicznej.
11. Prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców.
12. Sporządzanie druków zgłoszeniowych do ZUS
13. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydania decyzji lub przeprowadzenia postępowania w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start.
14. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
15. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
16. Prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie dokumentacji wobec dłużników alimentacyjnych.
17. Ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów przez dłużników alimentacyjnych.
18. Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami
i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.
19. Prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych.
20. Prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
21. Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej, obsługa urządzeń biurowych, praca na dokumentach w biurze usytuowanym w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce na 1 piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu grudniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

8. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

9. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys (CV);
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
5. kserokopie świadectw pracy;
6. oświadczenie o posiadaniu obywatelska polskiego;
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
11. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności*
* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

10. Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administrator danych : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się telefonicznie z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (054)2869068
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce
4. Informacje o odbiorcach danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce
5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
6. Uprawnienia:
a. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
b. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

11. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie: do 24 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce, 87-875 Topólka 22 w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce".
2. Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
Etap I - spełnienie warunków formalnych;
Etap II - Rozmowa i test kwalifikacyjny z kandydatami.
O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie
12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Topólce, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Topólce.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce
Anna Maciejewska

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:42:26.
Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:42:26
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót