bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Rekrutacja strona główna 

Rekrutacja
NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY


OGŁASZA SIĘ NABÓR NA STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Topólka 22, 87-875 Topólka

2. Liczba etatów: 1.

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

4. Miejsce pracy:
Praca z rodziną na terenie gminy Topólka, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę

5. Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a. posiada obywatelstwo polskie;
b. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
c. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co naj mniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
e. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
f. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
h. posiada umiejętność podejmowania decyzji;
i. ma poczucie odpowiedzialności;
j. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
b. odporność na sytuacje stresowe;
c. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy;
d. zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;
e. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
f. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
g. posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym;
h. wysoka kultura osobista;
i. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
j. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
m. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
l. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
m. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
n. kreatywność, odporność na stres;
o. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, zamieszkującymi na terenie gminy Topólka.
8. Obszary pracy z rodziną:
a. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem etc.);
c. udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych;
d. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
e. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo -wychowawczych z dziećmi;
f. wspieranie aktywności społecznej rodziny;
g. motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia;
h. udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
i. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną;
j. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci;
k. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
l. prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną;
m. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
n. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
o. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowym i oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
p. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
9. Wymagane dokumenty:
a. życiorys;
b. listem motywacyjnym;
c. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
d. oświadczenia:
• o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14 58 z późn. zm.)”
• oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –asystent rodzinny”
• o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”
• Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
10. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 15, Topólka 22, 87-875 Topólka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny, w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Topólce.
W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce pokój nr 15. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-05 15:07:57.
Data wprowadzenia: 2019-07-05 15:07:57
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl