Rekrutacja

Wójt Gminy Topólka
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe budowlane
b) prawo jazdy kat. B
c) znajomość obsługi komputera

2. Wymagania dodatkowe:
doświadczenie pracy w urzędzie

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
b) obrót i gospodarka ziemią

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 3.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu (jednostki) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Z-cy Kierownika Referatu" w terminie do dnia 11.01.2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Topólka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wójt Gminy
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:52:57 | Data modyfikacji: 2013-03-06 12:57:58.
Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:52:57
Data modyfikacji: 2013-03-06 12:57:58
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót