Spis Rolny 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych


Wójt Gminy Topólka – Gminny Komisarz Spisowy


Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym


W 2020 roku.


Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku om powszechnym spisie rolnym


W 2020roku (Dz.U.z 2020r.poz.1728)podaje do publicznej wiadomości informację o naborze


Kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Topólka.


 


1.Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:


1) być osobą pełnoletnią


2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (dokument potwierdzający wykształcenie)


3) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie


4) zamieszkiwać na terenie gminy Topólka


5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne


przestępstwo skarbowe.


2. Powszechny Spis rolny będzie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada


2020 roku .


3. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych odbywał się będzie w okresie


Od 15 czerwca 2020r. do 08 lipca 2020r.


4. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno zawierać:


a) zgłoszenie swojej kandydatury (załącznik nr 1)


b) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,o niekaralności za przestępstwa


popełnione umyślnie , w tym przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2 )


Załączniki nr 1 i 2 są również do pobrania w Urzędzie Gminy Topólka pokój numer 3 i 4.


5. Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020roku do 08 lipca 2020r.


w formie pisemnej , osobiście w Urzędzie Gminy Topólka (pokój nr 4) lub przesłać pocztą


(liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu ) w zaklejonej kopercie z dopiskiem :


„Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego –Powszechny Spis Rolny w 2020 roku„


Dokumenty ,które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą


rozpatrywane .


6. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w


ramach którego uzyska informacje o :


a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej


b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego


c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu


z użytkownikiem gospodarstwa rolnego ,w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego


wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego


Szkolenie kończy się egzaminem testowym.


7. Podczas szkolenia i egzaminu, kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym


urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu .Warunkiem uzyskania dostępu do


systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.


Kandydat ,który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.


 


Załącznik nr 1 spis rolny 2020 zgłoszenie


Załącznik nr 2 oświadczenie


Klauzula informacyjna


 


WÓJT GMINY TOPÓLKA


GMINNY KOMISARZ SPISOWY


KONRAD LEWANDOWSKI

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:37:40.
Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:37:40
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski