Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
nieruchomości w Orlu

Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Orlu stanowiącej własność Gminy Topólka

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości.pdf

 Ogłoszenie o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości w Orlu

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:19:45 | Data modyfikacji: 2021-03-03 13:20:36.
Ogłoszenie o sprzedaży środka ruchomego -
rozsiewacza (piasta)

Dotyczy sprzedaży środka ruchomego - rozsiewacza (piasta)

Ogłoszenie o wyniku negocjacji

 03.06.2020r. Ogłoszenie o sprzedaży środka ruchomwego - rozsiewacza (piasta).pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:13:26.
Ogłoszenie o sprzedaży środka ruchomego -
rozsiewacz (piast)

Dotyczy sprzedaży środka ruchomego - rozsiewacz (piast).

Ogłoszenie o wyniku negocjacji

 Ogłoszenie o sprzedaży środka ruchomego - rozsiewacza (piasta).pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-05-13 13:48:19.
Ogłoszenie o sprzedaży środka ruchomego -
szkieletu stalowej konstrukcji barakowozu

Dotyczy sprzedaży środka ruchomego - szkieletu stalowej konstrukcji barakowozu.

Ogłoszenie o wyniku negocjacji

 Ogłoszenie o sprzedaży środka ruchomego.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:11:16.
Ogłoszenie o wyniku negocjacji

Ogłoszenie o wyniku negocjacji, której przedmiotem był samochód specjalny marki STAR 244.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-07 13:42:57.
II Ogłoszenie o sprzedaży składnika
majątkowego - samochodu specjalnego marki STAR
244

 Drugie ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Topólka - samochodu specjalnego  marki STAR 244.

 II Ogłoszenie - sprzedaż samochodu specjalnego STAR 244.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-18 14:42:45.
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego -
samochodu specjalnego marki STAR 244

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego właność Gminy Topólka - samochodu specjalnego marki STAR 244

 Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego - samochodu specjalnego marki STAR 244

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-19 08:54:26.
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego -
kotła węglowego

treść ogłoszenia w załączniku

 Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - kotła węglowego

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-15 13:43:07.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Topólka w udziale stanowiącym 1/2 w prawie własności nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Wykaz.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2017-09-01 11:02:06.
OGŁOSZENIE O WYNIKU ROKOWAŃ

Topólka, 2015-05-28


W dniu 25.05.2015 r. w siedzibie Zbywającego w Urzędzie Gminy Topólka przeprowadzono rokowania, których przedmiotem była działka gruntu numer 84/11 o obszarze 0,9901 ha wraz z usytuowanym na niej budynkiem byłej szkoły oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położona w Czamaninie gm. Topólka ( KW WL1R/00019080/1)


Do rokowań dopuszczono jednego oferenta. Cena osiągnięta podczas rokowań 160.000,00 zł.


 


 


Wójt Gminy Topólka


Marek Dybowski


 

 

Opublikowane przez: Marcin Hernacki | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:40:02.
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Zarządzenie Nr OiN-I.0050.19.2015

Wójta Gminy Topólka
z dnia 24.04.2015 r.
W związku z art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 poz. 518 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie §25 - §30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (D. U. z 2014 r. poz. 1490)

zarządza, co następuje :
OGŁASZA ROKOWANIA
po siódmym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż:
zabudowanej nieruchomości, uzbrojonej, zbudowanej budynkiem szkoły oraz 2 budynkami gospodarczymi położonej w obrębie Czamanin, oznaczonej numerem działki 84/11 o pow. 0,9901 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą WL1R/00019080/1.

Terminy przeprowadzonych przetargów:
1. 01.08.2012 r.
2. 11.09.2012 r.
3. 04.12.2012 r.
4. 21.03.2013 r.
5. 24.06.2013 r.
6. 11.02.2014 r.
7. 28.01.2015 r.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.
cena wywoławcza 190 000,00 zł
słownie: (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
zaliczka w kwocie 19.000,00 zł
słownie: (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 25.05.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka w sali konferencyjnej urzędu (pok. 21).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ
1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka do dnia 21 maja 2014 r. do godz. 15:15.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
• datę sporządzenia zgłoszenia;
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
• proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
• własnoręczny podpis;
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowód stanowiący podstawę do zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczki.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 25.05.2015 r. - Czamanin dz. nr 84/11”
2. Zaliczkę w kwocie 19.000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Nr 84 9550 0003 2004 0060 0011 0001 w Kujawsko – Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym Oddział Topólka, najpóźniej do dnia
21.05.2015 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Topólka lub do kasy Urzędu Gminy Topólka.
3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
• w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
4. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
6. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
7. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Radziejowskiego.
9. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
10. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
11. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
12. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
13. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Tryb prowadzenia rokowań:

1. Rokowania będą przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

2. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których mowa w ogłoszeniu.

3. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:
1) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody
2) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;
4) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

4. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
1) nie odpowiadają warunkom rokowań;
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;
3) nie zawierają danych wymienionych w warunkach przystąpienia do rokowań lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów wpłaty zaliczki lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczki.
4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

5. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

6. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

7. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

8. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

9. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.

10. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

11. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
Dodatkowych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Topólka pok. nr 15 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 15:15.

 

Wójt Gminy Topólka

Marek Dybowski

 

 

Opublikowane przez: Marcin Hernacki | Data wprowadzenia: 2015-05-05 11:32:34 | Data modyfikacji: 2015-05-05 11:33:18.
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości

Wójt Gminy Topólka ogłasza, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czamanin oznaczonej numerem działki 84/11 zakończył się wynikiem negatywnym.
Przyczyna: Nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbył się w dniu 02.03.2015 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka (pok. nr 21).

Wójt Gminy Topólka

Marek Dybowski

 

Opublikowane przez: Marcin Hernacki | Data wprowadzenia: 2015-03-03 10:04:50.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Czamaninie

Wójt Gminy Topólka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 84/11 położonej w miejscowości Czamanin (teren i budynek byłej Szkoły Podstawowej w Czamaninie).


Przetarg odbędzie sie 02 marca 2015 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka.


Wójt Gminy Topólka


Marek Dybowski


 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Marcin Hernacki | Data wprowadzenia: 2015-01-29 09:23:31.

Zobacz:
 Wyniki . 
Data wprowadzenia: 2015-01-29 09:23:31
Opublikowane przez: Marcin Hernacki