Nieodpłatna pomoc prawna

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-27 13:04:18.
Informacja

Nieodpłatna pomoc prawna w Urządzie Gminy Topólka dnia 10 stycznia 2019 r. świadczona jest w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:05:31.
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Urządzie Gminy Topólka świadczona jest w środy w godzinach 7.30 - 11.30.


Od 1 stycznia 2019 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba, „która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej” oraz złoży stosowne oświadczenie”. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Z ważnych powodów adwokat lub radca prawny może odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu.


W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.


Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej która obejmuje:


1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,


2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub


3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub


4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-11 11:42:07 | Data modyfikacji: 2019-03-01 11:07:30.
Data wprowadzenia: 2018-07-11 11:42:07
Data modyfikacji: 2019-03-01 11:07:30
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski