Rekrutacja

NABÓR NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

 

OGŁASZA SIĘ NABÓR NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK SOCJALNY

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Topólka 22, 87-875 Topólka
2. Liczba etatów: 1.
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
4. Miejsce pracy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 piętro, praca w terenie
5. Wymagania niezbędne:
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie
b) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2019 poz.1507z zm) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
- osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
- osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
e) nieposzlakowana opinia,
f) posiada umiejętność podejmowania decyzji;
g) ma poczucie odpowiedzialności;
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
i) znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.
6. Wymagania dodatkowe:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
- odporność na sytuacje stresowe;
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- samodzielność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
- umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
- wysoka kultura osobista;
- umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
– praca socjalna;
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
– udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
8. Wymagane dokumenty:
a. życiorys;
b. list motywacyjny;
c. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
d. oświadczenia:
• o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr 1282 )"
• oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –pracownik socjalny”
• o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny”
• Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
9. Klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
a) Administrator danych i kontakt do niego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka.
b) Kontakt do inspektora ochrony danych: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się telefonicznie z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (54)2869068
c) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce.
d) Informacje o odbiorcach danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce
e) Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
f) Uprawnienia:
a. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
b. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
h) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
10. Dodatkowe informacje:
Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 13, Topólka 22, 87-875 Topólka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik Socjalny, w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Topólce.
W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce pokój nr 13. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-09-18 14:39:17 | Data modyfikacji: 2019-09-18 14:41:49.
Data wprowadzenia: 2019-09-18 14:39:17
Data modyfikacji: 2019-09-18 14:41:49
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót